NOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA na rok szkolny 2019-2020

POBIERZ

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

"Zabawa jest nauką, nauka zabawą.

Im więcej zabawy, tym więcej nauki. „

 

                                        Glenn Doman


 

PRACA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA „ALF”:

    Przedszkole jest placówką niepubliczną działającą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Realizujemy nową podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez wdrażanie treści programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oferujemy całodzienną opiekę nad dziećmi oraz bogatą ofertę zajęć edukacyjnych. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie „gotowości szkolnej”.

NASZE ZADANIA TO:

 • Organizowanie procesu opiekuńczo -wychowawczo-kształcącego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu go do nauki w szkole
 • Wspomaganie rozwoju: intelektualnego, społecznego, fizycznego i estetycznego dziecka.
 • Tworzenie warunków sprzyjających różnorodnej, spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji.
 • Umacnianie wiary we własne siły oraz zdolności, a także budowanie poczucia własnej wartości.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju
 • Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego potencjału pracy kadry pedagogicznej
 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dzieci

 

WYKAZ   PROGRAMÓW   EDUKACYJNYCH   I  INNOWACJI   PEDAGOGICZNYCH

 

Program: „Wesołe przedszkole i przyjaciele”- Program wychowania i edukacji przedszkolnej (aut. programu: Małgorzata Walczak-Sarao', Danuta Kręcisz)

Priorytet: na rok 2018/2019

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

               – „A ja jestem POLAK MAŁY”.


Innowacje pedagogiczne / programy własne:

 • „Program wychowawczy” przedszkola ”Alf”
 • „Program adaptacyjny” dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
 • „W krainie muzyki”
 • „Przedszkolaki w krainie łagodności”
 • „Jak zostać małym czytelnikiem”

METODY PRACY:

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:

 • metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr), metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss;
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej - E.Gruszczyk–Kolczyńskiej;
 • zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia - kinezjologia edukacyjna Denisona;
 • pedagogika zabawy „Klanza” – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.

OFERTA   ZAJĘĆ   DODATKOWYCH   (realizowanych w ramach czesnego):

 • Gimnastyka ogólno-rozwojowa (1 raz w tygodniu)
 • Język angielski
 • Przeplatanki muzyczno-rytmiczne (1raz w tygodniu)
 • Zabawy taneczne(1 raz w tygodniu)
 • Przedstawienie teatralne z udziałem zaproszonych aktorów (1 raz w miesiącu)

 


 

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA

                                                    W PRZEDSZKOLU "ALF"

 

       5 :45 Radosny poranek

w którym dzieci  podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:

 • podejmują zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne  oraz działalność plastyczno-manipulacyjną,
 • są aktywne ruchowo ( zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce)
 • pracują indywidualnie z nauczycielem, wykonują czynności higieniczno-porzadkowe

      8 :30  I śniadanie,  11:15 II śniadanie

Zabawa i edukacja:

w których dzieci: odkrywają, przeżywają, przyswajają oraz działają, prezentują własny punkt widzenia, skutecznie się porozumiewają, biorą pod uwagę poglądy innych, efektywnie współdziałają z rówieśnikami, rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:

 • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
 • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze,
 • podejmują prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze,

      13 :15 obiad

Relaksacja, podczas której dzieci:

 • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
 • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk,
 • słuchają muzyki relaksacyjnej,
 • bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne,

Inspirujące popołudnie:

w którym dzieci podczas zabaw dowolnych ( przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
 • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych, słuchają literatury, oglądają książki,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny,   
 •  16 :30 żegnamy się